تــــازه

یا به روایتی : کهنگی نوین

تــــازه

یا به روایتی : کهنگی نوین

یک عمر فقط لاف زدم؛ لاف کمال

تا  گوش فلک پُر شد و با این همه، حال

کامل شدنم هنوز، هم رنگ عدم

آدم شدنم هنوز، هم سنگ محال...